Skip to content

ubezpieczenia mienia przed kradzieżą i rabunkiem
ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność za szkody w mieniu powstałe w skutek kradzieży z włamaniem lub rabunku. Ubezpieczeniem może zostać objęte mienie takie jak: maszyny, urządzenia, środki obrotowe, gotówka i inne wartości pieniężne również w czasie transportu, mienie osób trzecich przyjęte w celu wykonania usług, używania, przechowywania lub sprzedaży. Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony w stosunku do wszystkich lub wybranych grup mienia o ryzyko wandalizmu.

ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych
przedmiotem ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów może być wszelkiego rodzaju mienie będące w posiadaniu firmy, a w szczególności: budynki, budowle i lokale, urządzenia techniczne, maszyny, aparaty i narzędzia, wyposażenie sklepów, biur, magazynów i innych pomieszczeń, w tym niskocenne składniki majątku, środki obrotowe; towary, surowce, półprodukty, wyroby gotowe lub w toku produkcji, materiały pomocnicze, opakowania, części zapasowe do maszyn i urządzeń, mienie przyjęte w celu wykonania usługi (naprawy, remontu, przeróbki, czyszczenia, farbowania, prania, przechowywania) bądź sprzedaży, wartości pieniężne, nakłady adaptacyjne, mienie osobiste pracowników. Zakres obejmuje ubezpieczenie od: ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia . Rozszerzony zakres ubezpieczenia umożliwia dostosowanie ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb klienta. Odpowiedzialność może zostać rozszerzona o dodatkowe ryzyka: powódź, huragan, deszcz nawalny, grad, lawina, napór śniegu lub lodu, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dym i sadza, katastrofa budowlana, upadek drzew lub budowli, następstwa szkód wodociągowych.

ubezpieczenia od wszystkich ryzyk (all risks)
przedmiotem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk może być wszelkiego rodzaju mienie będące w posiadaniu firmy, a w szczególności: budynki, budowle, urządzenia techniczne, maszyny, aparaty i narzędzia, wyposażenie sklepów, biur, magazynów i innych pomieszczeń, w tym niskocenne składniki majątku, środki obrotowe, wartości pieniężne, nakłady adaptacyjne, mienie osobiste pracowników. Ubezpieczeniem objęte są wszelkiego rodzaju szkody poniesione z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego, polegające na nagłej i nieprzewidzianej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia. Do najbardziej typowych ryzyk pozostających poza zakresem ochrony gwarantowanym w ramach niniejszego ubezpieczenia należą szkody powstałe w wyniku awarii mechanicznje lub elektrycznej (tzw. Ryzyka wewnętrzne).

ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
Kompleksowe ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk pozwala uzyskać odszkodowanie nie tylko z tytułu wystąpienia szkody materialnej w ubezpieczonym sprzęcie, ale również z tytułu szkody w oprogramowaniu, informacji firmy zgromadzonych na nośnikach danych oraz samych nośników. Dodatkowo ubezpieczenie rekompensuje zwiększone koszty działalności, powstałe na skutek szkody materialnej w ubezpieczonym sprzęcie – koszty dzierżawy analogicznego urządzenia, koszty przeprogramowania sprzętu.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe wskutek każdego nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego zdarzenia losowego, w szczególności za szkody powstałe w wyniku: działania pracowników (w szczególności niewłaściwe używanie, nieostrożność, zaniedbanie, błąd w obsłudze),działania ognia (w tym również dymu i sadzy), eksplozji, implozji, upadku statku powietrznego, działania wody, w szczególności burzy, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej, cieczy w innej postaci, zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, wiatru, lawiny, mrozu, gradu, śniegu, osunięcia się ziemi, kradzieży z włamaniem, rabunku, celowego uszkodzenia lub zniszczenia przez osoby trzecie, wad produkcyjnych, błędów konstrukcyjnych, wad materiałowych, które ujawniły się po okresie gwarancji (rękojmi),zwarcia, spięcia, przepięcia, uszkodzenia izolacji, w tym wskutek niewłaściwych parametrów prądu zasilania (np. zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia w sieci),bezpośredniego i pośredniego oddziaływania wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych jak indukcja, działanie pola elektromagnetycznego, itp., akcji ratowniczej prowadzonej w związku z jakimikolwiek zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia.

ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń
Przedmiotem ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń są maszyny, użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Maszyny objęte są ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem, że włączone zostały do eksploatacji, pozytywnie przeszły wszelkie próby i testy, są sprawne oraz spełniają wszystkie wymogi formalno-prawne (atesty, aprobaty, pozwolenia, certyfikaty, badania techniczne, itp.). Ubezpieczeniem objęte są maszyny w czasie ruchu bądź postoju, w czasie montażu albo demontażu na stanowisku pracy, załadunku albo rozładunku na albo ze środka transportowego oraz w czasie dokonywanych przez posiadacza siłami własnymi napraw oraz czynności konserwacyjnych. Ubezpieczeniem objęte są wszelkie szkody materialne powstałe z przyczyn nieprzewidzianych i niezależnych od Ubezpieczającego, a polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu maszyn i sprzętu, co powoduje konieczność ich wymiany lub naprawy.

ubezpieczenia robót budowlano-montażowych, ryzyk związanych z kontraktem

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje cały proces realizacji inwestycji kontraktu). Przede wszystkim gwarantuje zabezpieczenie finansowe, stanowiące ochronę mienia będącego w stadium budowy. Z uwagi na specyfikę inwestycji budowlanych tego rodzaju pokrycia ubezpieczeniowego nie gwarantują inne ubezpieczenia majątkowe. Ubezpieczenie daje gwarancję zabezpieczenia podmiotom finansującym i ciągłości przeprowadzenia całej inwestycji , w tym:

realizowane obiekty budowlane i montażowe – bez względu na rodzaj, technologię i metodę wykonywania,
sprzęt, wyposażenie, zaplecze budowy,
maszyny budowlano-montażowe.

ubezpieczenia utraty zysku (business interruption, ALOP, MLOP)
Ubezpieczenie obejmuje straty zysku brutto oraz zwiększone koszty wytwarzania spowodowane przerwami lub zakłóceniami w prowadzonej przez ubezpieczonego działalności gospodarczej, powstałe w następstwie szkody w mieniu, za którą ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie umowy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, a w szczególności spowodowanej w wyniku:

ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego,
huraganu, deszczu nawalnego, powodzi, gradu, lawiny, naporu śniegu lub lodu, trzęsienia ziemi, osuwania i zapadania się ziemi, uderzenia pojazdu, huku ponaddźwiękowego, dymu i sadzy, następstw szkód wodociągowych,
akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia,
kradzieży z włamaniem i rabunku,
innych nieprzewidzianych przyczyn, niewyłączonych z zakresu odpowiedzialności

 

ubezpieczenie maszyn i urządzeń
Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń daje ochronę ubezpieczeniową, którą objęte są maszyny eksploatowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez ubezpieczonego w trakcie ich pracy i postoju, demontażu i ponownego montażu, napraw, remontów i konserwacji, jak również podczas ich przemieszczania w obrębie miejsca ubezpieczenia i związanymi z tym pracami Ubezpieczenie obejmuje określone w umowie, stanowiące własność Ubezpieczonego lub będące na podstawie tytułu prawnego w posiadaniu Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego maszyny eksploatowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Ubezpieczeniem objęte są maszyny w trakcie pracy i postoju, demontażu i ponownego montażu, napraw, remontów i konserwacji, jak również podczas ich przemieszczania w obrębie miejsca ubezpieczenia w związku tymi pracami, pod warunkiem, że są zainstalowane w miejscu ubezpieczenia zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta, są zdolne do pracy po pozytywnym przejściu niezbędnych prób i testów, oraz są eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:

rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
wymiennych nośników danych (odczytywanych maszynowo) oraz danych na nich zgromadzonych,
środków transportu (za wyjątkiem wózków widłowych),
maszyn pracujących pod ziemią,
maszyn pracujących na wszelkiego rodzaju sprzęcie pływającym (np. barkach, pontonach).

Cargo – ubezpieczenie mienia w transporcie
Ubezpieczenie obejmuje szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie ubezpieczonego mienia w transporcie na skutek zdarzeń losowych wymienionych w warunkach ubezpieczenia (np. wypadek środka transportu). Ubezpieczenie może dotyczyć transportów krajowych, jak i międzynarodowych, zarówno własnymi środkami transportu, jak i obcymi. W przypadku transportów obcymi środkami transportu ( zawodowy przewoźnik ) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika nie pokrywa wszystkich szkód, które mogą spowodować zniszczenie przewożonego mienia, dlatego też właścicielowi towaru również przy tego typu transportach polecane jest wykupienie dodatkowo polisy cargo. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie fazy przewozu wraz z niezbędnymi czynnościami przeładunkowymi i przejściowymi.
W ramach ubezpieczenia pokrywane są również:

uzasadnione koszty procesu związane z dochodzeniem roszczenia przez poszkodowanego,
koszty wynikające z zastosowania środków podjętych w celu zapobieżenia okazały się bezskuteczne,
koszty związane z koniecznością przeładunku towaru lub jego przechowania.