Skip to content

ubezpieczenia finansowe (gwarancje, należności krajowe, należności eksportowe, faktoring, forfaiting)
Gwarancje ubezpieczeniowe adresowane są do osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz do jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej prowadzących działalność gospodarczą.
W ramach udzielonej gwarancji towarzystwo ubezpieczeniowe gwarantuje wypłatę określonej kwoty pieniężnej beneficjentowi gwarancji w sytuacji, kiedy ubezpieczający-dłużnik nie wywiąże się z zaciągniętych zobowiązań. Istnieje możliwość negocjacji linii gwarancyjnej na różnego rodzaju gwarancje:

– gwarancja dobrego wykonania kontraktu -zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań
– gwarancja usunięcia wad i usterek -zabezpieczenie usunięcia wad i usterek ujawnionych po zakończeniu prac
– gwarancja zapłaty wadium – składane przy przetargach jako zabezpieczenie zapłaty wadium
– gwarancja zwrotu zaliczki -zabezpieczenie zwrotu wpłaconej zaliczki na poczet wykonania zlecenia
– gwarancja zapłaty długu celnego – kierowana jest do podmiotów gospodarczych prowadzących obrót towarowy z zagranicą, zamierzających np. uzyskać odroczenie zapłaty cła i podatków granicznych, dokonać tranzytu towarów przez polski obszar celny.
– gwarancja zapłaty zobowiązań z tytuły podatku akcyzowego – kierowane do podmiotów gospodarczych produkujących wyroby akcyzowe zharmonizowane tj. paliwa silnikowe. Oleje opałowe, gazy, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, których dotyczy procedura zawieszenia poboru akcyzy
– gwarancja zapłaty należności kontraktowych – zabezpiecza wykonawcę przed niewłaściwym wykonaniem zobowiązań inwestora, polegającego na zapłacie za wykonanie umowy.
ubezpieczenie kredytu kupieckiego kierowane jest do firm sprzedających swoje produkty czy usługi z odroczonym terminem płatności. Odszkodowanie wypłacana jest ubezpieczającemu-wierzycielowi z tytułu niezapłaconych należności w przypadku przewlekłej zwłoki lub potwierdzonej niewypłacalności dłużnika. Górną granicą odpowiedzialności towarzystwa jest przyznany dla danego kontrahenta limit kredytowy.
factoring – usługa finansowa, polegająca na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw, należnych im z tytułu dostaw towarów lub usług.
forfaiting – forma operacji rozliczeniowej polegająca na skupie należności terminowych w postaci weksli, z wyłączeniem prawa regresu wobec odstępującego weksel. Przedmiotem forfaitingu mogą być nie tylko weksle, ale także inne wierzytelności handlowe, które mogą być wykupione przed terminem ich wymagalności.