Skip to content

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Przedmiotem ubezpieczenia jest wynikająca z obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności (OC deliktowe) lub posiadanym mieniem określonym w umowie ubezpieczenia lub szkody wyrządzone kontrahentom (OC kontraktowe) Ubezpieczającego w związku z realizacją zawartej pomiędzy mini umowy.
Ochrona ubezpieczenia obejmuje zarówno szkodę faktyczną jak również utracone korzyści (szkody następcze), które poszkodowana osoba trzecia mogłaby uzyskać, gdyby jej szkody nie wyrządzono. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje pozaumowną odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego.
W ramach ochrony przedmiotem ubezpieczenia może być również odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe (szkody będące następstwem śmierci, szkodzenia ciała lub rozstroju zdrowi) lub rzeczowe(szkody będące następstwem utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy) wyrządzone osobom trzecim w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu (OC za produkt). Ubezpieczającym może być przedsiębiorca, który wytwarza lub wprowadza do obrotu produkt, a także jego przedstawiciel oraz każda osoba, która występuje jako wytwórca. Za producenta uważa się również importera.

ubezpieczenie OC członków zarządu

Ubezpieczenie kierowane jest do członków zarządów, członków rad nadzorczych, prokurentów spółek kapitałowych, przy czym ubezpieczenie zawierane jest przez spółkę (jako Ubezpieczającego) na rzecz członków jej władz (jako ubezpieczonych). Ubezpieczenie D&O chroni majątek osób pełniących funkcje we władzach spółki kapitałowej, a także spółkę przed szkodami wyrządzonymi przez uchybienia zarządzających. Świadczenie z umowy ubezpieczenia D&O obejmują głównie zapłatę kwoty, do której z mocy prawa zobowiązany jest ubezpieczony w związku z działaniem lub zaniechaniem działania (np. wypłata odszkodowania udziałowcom). Ważnym elementem przedmiotowego ubezpieczenia jest także pokrywanie przez ubezpieczyciela dodatkowych kosztów obrony przed wniesionym roszczeniem. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna obecnych i przyszłych członków władz spółki kapitałowej za szkody wyrządzone spółce lub osobom trzecim w związku z wykonywaniem powierzonych obowiązków.

Obowiązkowe i Dobrowolne Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej
Na mocy umowy ubezpieczenia OC zakład ubezpieczeń przejmuje na siebie ekonomiczne skutki wyrządzonych osobom trzecim szkód, pod warunkiem że ubezpieczony jest zobowiązany do ich naprawienia na podstawie odpowiedzialności deliktowej (za czyny niedozwolone – art. 415 KC) lub kontraktowej (za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy – art. 471 KC), w tym szkód wyrządzonych przez osoby, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa cywilnego. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej można podzielić na obowiązkowe i dobrowolne. Ograniczenie obligatoryjnej odpowiedzialności ubezpieczyciela stanowi tzw. suma gwarancyjna. W określonych prawem przypadkach towarzystwo ubezpieczeniowe może dochodzić od ubezpieczającego zwrotu wypłaconego osobie trzeciej odszkodowania (tzw. regres ubezpieczeniowy nietypowy)

OC obowiązkowe

Istnieje kilkadziesiąt zawodów bądź rodzajów działalności gospodarczej, których wykonywanie wiąże się z obowiązkiem posiadania polisy OC. Wymóg taki stosowany jest najczęściej przy zawodach wymagających dużej specjalizacji i takich, których złe wykonywanie może narazić potencjalnych klientów na dotkliwe szkody. Polisę OC muszą posiadać m.in. zakłady opieki zdrowotnej, biura turystyczne, adwokaci, radcowie prawni i notariusze czy brokerzy ubezpieczeniowi. Wykonując określony zawód, jesteśmy zobowiązani do posiadania polisy OC

OC dobrowolne

Mimo istnienia obowiązku zawarcia umowy OC w przypadku niektórych zawodów, nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy wykonując jakąkolwiek inną działalność zawarli dobrowolną umowę OC. Taką umowę mogą także zawrzeć wszyscy Ci, którzy mają obowiązek posiadania OC. Wówczas polisa dobrowolna będzie rodzajem „doubezpieczenia”. Ma to znaczenie wówczas, gdy zależy nam na ochronie wykraczającej poza sumę gwarancyjną, określoną w przepisach dotyczących obowiązkowego OC zawodowego. Wykonując jakąkolwiek działalność, możemy zawrzeć umowę OC

Kompleksowe ubezpieczenie flot (komunikacja)
Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone w pojazdach należących do danego podmiotu gospodarczego oraz szkody wyrządzone w związku z posiadaniem i eksploatacją takich pojazdów. Ubezpieczenie pozwala zapewnić ochronę w przypadku takich zdarzeń jak:

Szkody osobowe i rzeczowe wobec osób trzecich w związku z ruchem pojazdów (OC komunikacyjne)
Uszkodzenie ubezpieczonego pojazdu (spowodowane kolizją z innym przedmiotem, człowiekiem lub zwierzęciem, aktem wandalizmu, zdarzeniem losowym)
Kradzieżą lub rabunkiem pojazdu
Potrzebą organizacji usług pomocowych typu assistance
Trwałe inwalidztwo lub śmierć kierowcy i pasażerów pojazdu