Skip to content

Grupowe ubezpieczenia pracownicze NNW
Ubezpieczenia skierowane są do grupy pracowników oraz wszelkich innych grup formalnych (związki zawodowe, spółdzielnie itp.) Oprócz świadczeń podstawowych takich jak: świadczenie na wypadek śmierci, trwałego, całkowitego lub częściowego inwalidztwa na skutek nieszczęśliwego wypadku, ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o różne opcje dodatkowe, np. świadczenie w przypadku urodzenia się dziecka, śmierci rodziców i teściów. Ubezpieczenie może mieć formę bezimienną (nie wymienia się z imienia i nazwiska członków ubezpieczonej grupy) lub imienną. Ubezpieczeniem mogą zostać objęci sami pracownicy, jak i pracownicy wraz z ich rodzinami.

Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenie zapewnia poczucia bezpieczeństwa ubezpieczonemu i jego bliskim, poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie gwarantuje bardzo wysokie świadczenie w przypadku śmierci ubezpieczonego, po rozszerzeniu zakresu świadczeń o ubezpieczenia dodatkowe w przypadkach takich jak utrata zdrowia.